Bevezetés - A Spiritizmusról röviden! | Önmegvalósítás.hu

Bevezetés - A Spiritizmusról röviden!

2010. december 02. csütörtök, 13:28 | karma tsering

02-A Legfelsőb Teremtő.jpg

Az emberiség az idők kezdete óta keresi Istent, az igazságot, a megmagyarázhatatlan, láthatatlan és számára felfoghatatlan dolgokra a választ.
Ki teremtette a világot és minket? Kik vagyunk? Mit keresünk itt? Mi az életünk célja, és vajon minden véget ér a fizikai halálunkkal?
Az emberiség számtalanszor próbált már erre és az ehhez hasonló kérdésekre választ kapni, több kevesebb sikerrel. Az őszintén kutatók pedig a választ valamilyen formában, mindig megkapták. Viszont ahányfajta fejlettségű és nézetű népcsoport és ezen belül is számtalan fajta ember létezik, így annyiféle választ kapott a kérdéseire. Akik pedig megkapták ezt a választ, azok olyan szinten értették meg, amilyen szinten a kultúrájuk, fejlettségük és az adott körülmények között képesek voltak azt megérteni, elsajátítani, de nem utolsósorban magukévá tenni azt.
Ezért már az idők kezdete óta, számtalan vallás alakult ki, melyek folyton folyvást változtak, gyarapodtak és a megtalált igazságokon belül, mintegy magukba olvasztották az adott nép kultúráját és életfelfogásait. Napjainkra a népesség növekedésével és ezzel együtt a különböző kultúrák keveredésével, a régi és, ősi vallásokból, melyek folyton gyarapodtak az új nézetek által, ötvözvén egymást, számtalan mondhatni megújhodott vallás született. Az emberiség fejlődésének köszönhetően pedig születik, és várhatóan fog is még születni.
Például, a modern Hinduizmus, nagyon rugalmas gondolkodásának köszönhetően az összes igaz vallást elfogadja, mintegy „magába olvasztja” és az igazság egy-egy töredékének tartja. Úgy gondolják, hogy az Úr és az Igazság egy, de számtalan út vezet Feléje. Ezt az utat az Igazsághoz bárki képes megtalálni, aki őszintén, hittel, kitartással, elfogulatlanul és előítéletek nélkül keresi. Természetesen minden vallás a saját nézeteit és ezek történelmi alapjait tartja a legtökéletesebbnek és legeredetibbnek, mondhatjuk mindegyiknek a maga módján igaza is van. Mégis számtalan vallás között akad egy, mely eredetét és tisztaságát tekintve is mondhatni a legtisztább. A neve Spiritizmus, mely a latin Spirit- Szellem szóból ered,
Ennek pedig lényege, hogy a tiszta Istentől jött szellemek egy szintén tiszta közvetítő médium útján, elmondják a szellemvilág, de legfőképp Isten üzenetét. Az Úr messze, az anyagon túl létezik, mint a Legősibb és Legfelsőbb szellem, ezért igazán tiszta szellemnyilatkozatot, csak igazán tiszta médiumtól kaphatunk.
A médiumitásnak is több fajtája létezik, például van író, látó, halló, festő stb. médium és persze ezek ötvözetei. Képességei, kifejezőkészsége és szellemi tisztaságának megfelelően képes közölni a szellemvilág üzeneteit.
Manapság, a világon már számtalan, különböző vallási nézeteket valló Spiritiszta egyházak, klubbok, és körök léteznek. Természetesen mindenki döntse el, melyik számára a legegyértelműbb és a legmegfelelőbb.
Sajnos még manapság is, sokan különböző előítéletekkel élnek a Spiritizmussal szemben, anélkül, hogy bármit is tudnának róla. Valamint anélkül, hogy a jelenségek mögé néznének, egyszerűen csak gonosz szellemek művének tartanak minden hasonló megnyilvánulást. Sajnos, nemcsak, hogy nem értik, de a legkisebb fáradtságot sem veszik, hogy megértsék! Akik pedig hisznek benne, de elítélik, mert nem értik és ezért csak homályos, torz fogalmaik vannak róla. Legfőképp a Bibliára hivatkoznak, hogy Isten törvényei tiltják a szellemekkel való bárminemű érintkezést. Valamint, hogy Isten súlyos büntetéssel, szinte azonnali halállal, de minimum örök kárhozattal sújtja azokat, akik még csak hasonló dologgal mernének foglalkozni, akárcsak gondolatban is. Viszont szerény véleményem szerint, ezek a nézetek nem helyesek: hogy a lélek halandó, hogy minden szellem gonosz és, hogy teljesen haszontalan más vallások nézeteit előítéletek nélkül, a lélek tudását és tapasztalatait bővítve tudásunkat folyton gyarapítani, így értve meg jobban Istent és a teremtést. Ha mindez helytelen lenne, akkor ezzel teljesen kizárnánk Isten hatalmát, örök jóságát és szeretetét. Hiszen Isten a legnagyobb, legtisztább és legősibb szellem, messze az anyag-világon túl. Nem is beszélve az emberről, kinek eredetileg tiszta szellemét örökkévalónak és halhatatlannak teremtette az Úr! A különböző életek tapasztalatai, összessége által tanul, csiszolódik a szellem, míg végül egyszer csak tökéletessé válva, minden anyagiságtól mentesen újra az Úr tiszta szelleme nem lesz! De, hogy is gondolhatnánk, hogy az emberi lélek az örökkévaló időhöz képest pusztán csak nyúlfarknyi időt kapna Istentől fejlődésére, javulására, tapasztalatai megszerzésére. Vagy mi van a földön hátrahagyott, sok befejezetlen, lezáratlan üggyel, amik egy röpke élet korlátai miatt, megoldatlanul maradnak? Mindez igazságos lenne így? Vagy akit gonosznak mondanak, esetleg ártatlanul elítélnek, annak nincs többé jóvátétel? Vagy a gonosz örökké gonosz marad? Nincsen semmilyen lehetősége a javulásra, és a bocsánatra? Csak az örök kárhozatra? Nem, mindez, teljesen kizárná Isten jóságát, igazságosságát, és minden lény iránti örök türelmét, szeretetét. Isten a legfelsőbb szeretet és jóság, amit az anyagba zárt lélek, messze nem érthet meg, hiszen végtelen fensége és hatalma felfoghatatlan. Csak hosszú-hosszú életek után, megtisztulva, anyagi bilincseinket lerázva, leszünk képesek megérteni valamennyire is Őt, és csak akkor jövünk majd rá arra, hogy még mennyi mindent nem tudunk, és még milyen sokat tanulhatunk róla.
De visszatérve, vizsgáljuk meg ezeknek a félelmeknek a hátterét. Jómagam nem a Szentírások hitelességét, ősiségét, vagy valódiságát vonom kétségbe. Mégis történelmi tényeken alapul, hogy nagyon sok ilyen Szentírást a szintén történelmi egyházak vallási vezetői, az idők folyamán sokszor szó szerint, helyenként kényük-kedvére alakították át. Ezzel így saját maguknak kedvezvén vagyonukat, hatalmukat és befolyásukat hatalmasra növelték. Az eredeti írások, pedig megváltozott értelmük által, elvesztették az igaz eredeti mondanivalójukat, tiszta értelmüket és innentől kezdve, hitelességüket is.
Az Egyházi és egyéb vezetők tudvalévő makulátlan tisztaságáról, hófehér lelkükről és Isten iránti feltétlen elkötelezettségükről, hűségükről kevesen feltételeztek volna ilyet. Ezek a manipulációk csak jóval később, esetenként évszázadok múlva derülhettek ki, melyek bizonyítását, szintén történelmi feljegyzések hitelesítik. Nem is beszélve a később megtalált, ezen írások előtti, régebbi korokból származó ősi leletekről, melyek szintén az adott Szentírás részletei, de mégis helyenként szinte szöges ellentétben állnak a később leírtakkal. Még egyszer hangsúlyozom, mindezek a tények, majdnem minden az emberek által leírt vallásra igaz. Miért nem tudtak akkoriban ezekről az emberek? – kérdezhetnénk?
A válasz, hogy azok akik tudtak, azoknak érdekükben állt hallgatni, aki pedig túl sokat tudott, és nem hallgatott, azt elhallgatatták. De tény, hogy akkoriban nagyon kevesen tudták ezt, és a népességnek csak kis része értett az írás-olvasáshoz! Nem úgy a papok, kik jól tudván ezt, így éltek vissza a helyzettel. Az egyszerű nép körében az írások pedig csak a papok által hallottak szerint, szájhagyomány útján terjedhettek. Ezáltal az évszázadok alatt, a leíratlan Igékhez, főként a néphez tartozó egyedi nézetek, hiedelmek, mintegy fokozatosan hozzáragadtak. Így alakult ki a többség, a nép által kiszínezett vallás, melyekben legendás elemek mítoszok is akadtak szép számmal!
Ezekben az időkben az „egyszerű halandó” embernek, szinte lehetetlenség is lett volna bárminemű hasonló íráshoz, vagy könyvhöz hozzájutnia. Így bátran mondhatjuk, hogy a papi rend, mindig is felsőbbrendűséget, feltétlen bizalmat és hatalmat élvezett, így Isten nevét használva, mindenek fölött állván azt tehettek, amit akartak. Az egyszerű embert, mint Isten követei oldozták fel bűnei alól, mert másként bűnbocsánatot nem nyerhetett!
De térjünk csak vissza a Spiritizmushoz, miben is különbözik ez a többi vallástól és hittételtől? A Spiritizmus ősiségét és tisztaságát tekintve is a legtisztább és mindenek felett a leghitelesebb, mert keletkezése egyidős a Teremtéssel. Öröktől fogva létezett és létezni fog. Így a különböző korokban is mindig jelen volt, kezdve az ősemberektől kiknek médiumai a sámánok voltak.
Az Ókorban pedig titkos tan volt, melyet gondosan elrejtettek a nép elől. A szellemvilág az anyagvilághoz képest örökké létezett, mely mindig is a lélek örök és legtisztább hazája volt.
Innen folyamatosan a különböző fokozatú szellemek nyilatkozzák ki a tiszta médium útján újra és újra a kor szellemiségének megfelelően, Isten örök törvényeit, a legnagyobb legősibb igazságokat. Tisztaságát tekintve is a legtisztább vallás, mert közvetlenül Istentől, és azok Szent szellemeitől jön, az emberiség „minden” kérdésére a felelet. Így maga az Ige, nem szenved kárt, nem változik az értelme, lényege, mondanivalója. Az emberiség fejlődésével és a kor szellemiségével halad, csak az értelemnek megfelelően más-más felfogásban.
Természetesen a szellemnyilatkozatok is sokfélék, sokrétűek lehetnek, a különböző meglátásoknak és a felfogókézségnek megfelelően. Ami így, az adott szellem tisztaságától, előrehaladottságától függ. A szellemek tisztaságát pedig, egy szintén tiszta, magasabb fokon lévő médium tudja csak helyesen megállapítani!
Tegyünk ismét egy kis kitérőt és vizsgáljuk meg miért van annyi negatív hang és hiedelem a Spiritizmussal, kapcsolatban. Mint mondottuk, a szellemek és médiumok is különböző fokon állhatnak, fejlettségüknek és tisztaságuknak megfelelően.
Sajnos még a mai napig, mindig nagyon sokan, szélhámosságnak, vagy gonosz szellemek művének tartanak minden Spiritiszta megnyilvánulást, ami természetesen nem igaz. Annyit azért mondhatok a szellemtant némiképp ismerve, hogy mindezen félelmeknek, azért van némi alapjuk.
A szellemnyilatkozatok szerint, a Föld körül lévő, szabad szemmel nem látható, érzékelhető- úgynevezett légköri gyűrűk léteznek. Hét ilyen gyűrű van, melyekhez egyenként szintén hét szféra tartozik. Ezek a gyűrűk, illetve Szférák a Földtől felfelé haladva, egyre tisztábbak, melyeket így tisztaságuknak és fejlettségüknek megfelelő szellemek laknak. Ezért minél magasabb Szférába, illetve légköri gyűrűbe jutunk, ott annál tisztultabb, fejlettebb szellemekkel találkozunk, így a Földön elhelyezkedő, valamint a Földhöz közeli szférákban és légköri gyűrűkben találhatók az anyagvilághoz még rendkívül ragaszkodó anyagias szellemek. Természetesen itt is felfelé haladván a fokozatuknak megfelelően. Ezért, a jelenleg élők is, ezekre a helyekre kerülnek tetteik, és leélt földi életüktől függően. Afféle köztes lét ez, mely szintén a haladást, tanulást, tisztulást szolgálja, így minden leélt földi élet, után fokozatosan feljebb emelkedhetünk a szellemiség hierarchiájában, és tökéletesedésünk útján, mindig egy lépéssel közelebb kerülünk Istenhez.
Persze nem feltétlenül csak emelkedik, és tisztul a szellem, hiszen itt is vannak visszaesések, és csakúgy mint az egyszerű életben is hullámvölgyek. Ám minden leélt földi élet alkalmával, a lélek több, és több lesz. Tudása, tapasztalata, értelmisége, fejlettsége mindig tökéletesedik, míg egyre jobban megtalálja helyét és megérti szerepét a teremtésben. A Föld népessége, legalábbis háromnegyed részének a többsége a harmadik talán, a negyedik szféra magaslatáig jut csak el. Ebből következik, hogy a nagyon magas szférákból, már egyáltalán nem, vagy csak ritkábban, kivételes esetekben inkarnálódnak –születnek igen magas céllal, a földre szellemek. Ezek a szellemek segíteni, gyógyítani, tanítani és új dolgokat, nagy felfedezéseket hivatottak hozni, közénk a Földre. Ők valóban segítő szándékkal jönnek, teljesen független döntésükből, és önszántukból. Míg az alsóbb gyűrűk lakóira, még egyenlőre Isten természettörvényei, így karmájuk – jó és rossz tetteik, következményei és vágyódásuk, az anyagvilág után, sokáig a Földhöz kötik őket. Ebből kifolyólag történik az, hogy akik csak viccelődésből, komolytalan szándékból, kíváncsiságból, és hozzá nem értéssel lépnek kapcsolatba a szellemvilággal: azok várhatóan az alsóbb szférákbeli, egyszerűbb, tréfás, alantas, rosszindulatú –szándékú szellemekkel lépnek ilyenkor érintkezésbe.
Hangsúlyozom a médium szellemi fokozata, tisztasága is nagyon fontos, és persze az esetleg jelenlévők kisugárzása, és szándékai, mert a szellemvilág törvényei szerint a hasonló-hasonlót vonz. Valamint az idő és a hely, tisztasága is sokat számít, ezért, az ilyen komolytalan célokból, vagy fennhéjázásból rendezett szeánszoknak sok köze nincs az igazi médiumitáshoz!
Sajnos az ilyen, és az ehhez hasonló esetek gyakoriságát tekintve fakadt az a tévhit, hogy csak gonosz, ártó és rosszindulatú szellemek léteznek, mert az esetek többségében, ilyen kapcsolat történik. Nem is beszélve arról, hogy a kapcsolatfelvétel tisztasága nagyban függ, az adott hely kisugárzásától, tisztaságától. Hiszen nem várhatjuk, hogy esetleg egy volt temető fölé épült házban, vagy olyan helyen ahol sok negatív hatás, esetleg sok fájdalom és szenvedés, vagy gyilkosság történt, oda szívesen mennének tiszta szellemek. Talán, ahhoz hasonlítható ez, mintha egy rendes életű, jó szándékú embert, minden ok nélkül börtönbe, kemény bűnözők közé kényszerítenénk. Ugyanakkor számít a kapcsolatfelvétel ideje is, mert késő éjszaka köztudott, hogy erősebbek a negatív hatások, így több a földhözragadt, anyagias, bolyongó szellem. Ami persze a jó helytől, és a médiumtól függően nem zárja ki a teljes sikert.
Egyszóval a rossz hely és idő, valamint a hozzá nem értő médium, talán csak egy épp arra tévedt kóbor szellemmel kerül, így kapcsolatba. Az ilyen kilátástalan, kapcsolatnak pedig sokszor sok negatív hatása van, ezért a médiumnak is csak többet árt, mint használna. Arról már nem is beszélve, hogy csak rontja a Spiritizmus jó hírnevét. Az ilyen felkészületlen médium nem tudhatja, honnan jött az illető szellem, aki így bármit mondhat, mert általában tudja, hogy úgysem látják, ezért mindent elhisznek neki legtöbbször. Az ilyen és ehhez hasonló kísérleteknél az anyagvilághoz még rendkívül ragaszkodó, esetleg alantas, rossz szándékú, talán fizikai testétől nemrég elvált, bolyongó szellemmel jön létre a kapcsolat. De még jobb esetben is csak a Földhöz közeli legalsóbb gyűrűkből jönnek e szellemek. Hisz ne feledjük, a magasabb gyűrűkből már nem igazán jönnek hozzánk, azok a szellemek akik már rég megváltak minden anyagiasságuktól, főként a legmagasabb gyűrűkből, vagy ha mégis csak ritkán rendkívüli esetekben jönnek tanítani minket. Nagy áldozat ez tőlük, hiszen tisztaságukhoz mérten, nekik már borzasztó kellemetlen és nagy megpróbáltatással járó feladat a fényből a sötét anyagvilágba jönni. Mégis hálával tartozunk nekik, mert megteszik ezt értünk, bolyongó anyagba zárt lelkekért.
De, hogy lehet megállapítani egy szellem fokozatát és minek alapján tegyünk különbséget közöttük?
Nos, ahányfajta és amilyen fokozatú a szellem és a médium, annyifajta a válasz is. Mégis mondjuk egy látó médium, aki látja is a szellemet, a színük alapján meg tudja különböztetni őket egymástól, mert a mélyfeketétől a hófehérig, a különböző színeken és ezek árnyalatain keresztül változnak és mutatja meg a szellem tisztaságát és kisugárzását. Ezért minél sötétebb színű és árnyalatú, annál anyagiasabb, alantasabb és sűrűbb energiájú a szellem, viszont minél fehérebb, áttetszőbb, annál tisztább, ezért világosabb is. Mindezekbe, természetesen beleértve a színek összes árnyalatát. Természetesen a fiatal, újszülött lelkek a legvilágosabbak, viszont a különböző árnyalatok között is különbséget kell tennünk! Hiszen egy tapasztalt tanitó lélek, színe lehet mélysötét- vagy akár lila mely a legspirituálisabb szín, ami tudásáról árulkodik. Mi egyszerű anyagba zárt lelkek, nem láthatjuk, nem érzékelhetjük társunk, barátunk, vagy szeretteink szellemi szintjét, legalábbis általában nem, ami ilyképpen bölcsen el van rejtve előlünk. Hiszen amíg fizikai testben van a lélek, addig folyton változhat, javulhat, vagy esetleg ronthat is elért eredményein, ezért ha mindent látnánk és tudnánk, rossz irányba befolyásolhatná döntéseinket, ezzel visszavetnénk, vagy megakadályoznánk a saját, illetve tudatlan, bukott testvéreink fejlődését, javulását és ezzel a karmikus jóvátételt is.
Visszatérve pedig a tiszta, őszintén kereső médium, legegyszerűbben szavai tisztasága alapján ítélheti meg a szellemeket. Sokan vannak közöttük olyanok is, akik még földi fájdalmaik hatásai alatt állnak, és ezért, még nem látnak a valóságnak megfelelően, így nem ismerik fel jelenlegi helyzetüket! Ezért sokan, akik ragaszkodnak az anyagvilághoz, és nemrég váltak el testüktől, a haláluk okozta sokk miatt, képtelenek feldolgozni a tényt, hogy meghaltak. Haláluk körülményei, mintegy kitörlődnek emlékezetükből, ezért nagyon gyakran szeretteik az élők körül vannak, így hitetve el magukkal, hogy még mindig élnek. Ez az állapot addig tart, míg fel nem ismerik ezt a helyzetet, esetleg segítő szellemeik által, de lehet, hogy pont a médium feladata, ezt tapintatosan közölni a szellemmel. Valamint a tisztánlátó médiumnak különbséget kell tudni tenni a tévedés és az igazság között. Tapasztalataira támaszkodván, mérlegelnie kell tudni az üzenetet. Azt kell néznie, hogy az adott szellem mondanivalójában, közleményében van e ésszerű összefüggés! Esetleg nem árul e el mondandója tudatlanságot, gőgöt, rosszindulatot és a bölcsesség bélyegeit viselik e szavai mindenkor, mert ez az igazi felsőbbségnek a jellemzője.
A Spiritizmus lényege pedig, hogy rámutatván a szellem halhatatlan létére, feléleszti a jövőben való hitet, a jelenleg rossz körülmények között élők és lehangoltak bátorságát, valamint segít elszántan viselnünk az élet nehézségeit.
Mit cselekszik a jelenkor szellemtana? Egybegyűjti mindazt ami eddig szétszórtan már megvolt. Továbbá a jelen kornak megfelelő kifejezésekkel magyarázza azt, amit eddig csak képletes beszédekben ismertek az emberek. Kiküszöböli a babona és a tudatlanság szüleményeit, hogy megtartsa a tiszta értelmet és valóságot, ez az ő szerepe. Ezért aki tiszta szívéből jószándékkal és előítéletek nélkül közeledik a szellemvilághoz, meg fogja találni a tökéletes és teljes igazságot! -ez az én véleményem!

szeges képe
Röviden? :))
2010. december 02. csütörtök, 13:48 | szeges

Röviden? :))

Lenne egy kérdésem hozzád. Miért a szellemvilágból akarnánk
2010. december 02. csütörtök, 14:09 | Éva.

Lenne egy kérdésem hozzád.

Miért a szellemvilágból akarnánk megtudni az igazságot? Főleg,ha ilyen hierarchiában kell eligazodnunk.
Ráadásul,aki nem látó,érző,honnan tudná,hogy mennyire fényes,vagy sötét az a lélek-szellem ,aki súg neki?

Miért nem inkább az Ősforráshoz fordulunk,Istenhez?
Ő talán megbízhatóbb ez ügyben,hiszen mindenható,mindent tudó.

/Vagy ha már ,,szellemi lényeknél'' tartunk,akkor az angyalaihoz,hiszen ők lennének az összekötők közte és köztünk,és nem az asztrál világ /ilyen olyan / lényei./
Miért ne törekedhetnénk ennél ,,magasabb kapcsolatokra'' ?
Tisztább forrásokra?

Ha már kívül keressük az Igazságot és nem belül.
Mert ez lenne a legfőbb kérdésem:)

karma tsering képe
Bevezetés a Spiritizmusba!
2010. december 02. csütörtök, 15:28 | karma tsering   Előzmény

- Hát igen igen mi is az, hogy röviden!? Ami szerintem csak relatív, hogy mihez képest rövid? hiszen ez annyira összetett dolog, hogy ennél rövidebben nem is érdemes rá válaszolni, illetve megmagyarázni ezt a témát! Mivel, akkor szerintem, kihagynánk pont a lényeget! Kedves- Eva Christina! -köszönöm kérdésed,(és hozzászólásidat!) ami nagyon is jogos.- Ezért csak az én véleményemet tudom elmondani, a tapasztalataim alapján. Mivel én elég sok vallást áttanulmányoztam, többé-kevésbé, és a Spiritizmusban találtam meg a lényeget! Szerintem mindenkinek végig kell járnia, a maga kis rögös útját, a megvilágosodásig! A Spiritizmusról röviden-t -csak afféle bevezetésnek tartom, azok számára akik nem tudják miről is van szó, vagy másképp gondolják! Szerintem azért ez a a legtisztább vallás, mivel közvetlenül Istentől jön. Esetleg az Angyalok mint közvetítők, álltal jön le mondanivalója, a Főldre. -Igen keresheted magadban az Istent- és lehet,hogy meg is találod! onmegvalositas.hu -ez az oldal címe. Viszont sokan összekeverik, látomásukat vagy megvilágosodottságukat, amit esetleg szellemi vezetőjük, segítőjük mutat nekik, azzal amit saját maguk akarnak látni- és itt van az illúzió! Amikor azt hisszük, hogy valamiféle szintet elértünk, közben pedig többször előfordul, hogy az emberek, becsapják saját magukat, vagy félreértelmezik, segítő szellemeik mondandóját, akik szintén mindenkinek a rendelkezésére állnak! A Szellemvilágból pedig azért, érdemes megtudni az igazságot, mert az a legtisztább! Midazt, nem emberek, különböző fordítók, papok, és kuruzslók, írják le, vagy mondják el, hanem a Médium tisztaságától függően- nyilatkozva közvetlen Isteni forrásból!! -Mi lehet ennél tisztább? -ha nem az, ami magától az Úrtól jön, mint Ige? - Mi van abban rossz, ha az Úr Angyalait kérdezzük? -És vajon miért, nem vagyunk kiváncsiak arra, hogy a mai jelenlegi Világra, személyesen, mit mondana, vagy üzenne Jehova- vagy esetleg Krisztus? Vajon-miért az embertársainkat- akik szintén anyagba vannak zárva- kérdezzük? -pontosan ezért bármekkora, szinten, is legyen egy mester, ezért nem tévedhetelen! -igen, viszont mint embernek, különbséget kell tudnunk tenni, jó és rossz között! -ez sokszor nem mindenkinek sikerül, mivel sokakat el lehet kábítani! Az út rögös, tele van veszélyekkel, de akkor is, az igazságot kell keresni! Végül csak annyi, hogy nekem a Médium azt, mondta ne- higgyek senkinek, még neki sem! -hanem tapasztaljam meg az igazságot saját magam! Mindezt a - a Magyarsag és a Spiritizmus-ban bővebben kifejtem. -az anyagot, folyamatosan frissítem!
Köszönöm!

karma tsering képe
Bevezetés a Spiritizmusba!
2010. december 02. csütörtök, 15:21 | karma tsering

- Hát igen igen mi is az, hogy röviden!? Ami szerintem csak relatív, hogy mihez képest rövid? hiszen ez annyira összetett dolog, hogy ennél rövidebben nem is érdemes rá válaszolni, illetve megmagyarázni ezt a témát! Mivel, akkor szerintem, kihagynánk pont a lényeget! Kedves- Eva Christina! -köszönöm kérdésed,(és hozzászólásidat!) ami nagyon is jogos.- Ezért, csak az én véleményemet tudom elmondani, a tapasztalataim alapján. Mivel én elég sok vallást áttanulmányoztam, többé-kevésbé, és a Spiritizmusban találtam meg a lényeget! Szerintem mindenkinek végig kell járnia, a maga kis rögös útját, a megvilágosodásig! A Spiritizmusról röviden-t -csak afféle bevezetésnek tartom, azok számára akik nem tudják miről is van szó, vagy másképp gondolják! Szerintem azért ez a a legtisztább vallás, mivel közvetlenül Istentől jön. Esetleg az Angyalok mint közvetítők, álltal jön le mondanivalója, a Földre. -Igen keresheted magadban az Istent- és lehet,hogy meg is találod! onmegvalositas.hu -ez az oldal címe. Viszont sokan összekeverik, látomásukat vagy megvilágosodottságukat, amit esetleg szellemi vezetőjük, segítőjük mutat nekik, azzal amit saját maguk akarnak látni- és itt van az illúzió! Amikor azt hisszük, hogy valamiféle szintet elértünk, közben pedig többször előfordul, hogy az emberek, becsapják saját magukat, vagy félreértelmezik, segítő szellemeik mondandóját, akik szintén mindenkinek a rendelkezésére állnak! A Szellemvilágból pedig azért, érdemes megtudni az igazságot, mert az a legtisztább! Midazt, nem emberek, különböző fordítók, papok, és kuruzslók, írják le, vagy mondják el, hanem a Médium tisztaságától függően- nyilatkozva közvetlen Isteni forrásból!! -Mi lehet ennél tisztább? -ha nem az, ami magától az Úrtól jön, mint Ige? - Mi van abban rossz, ha az Úr Angyalait kérdezzük? -És vajon miért, nem vagyunk kiváncsiak arra, hogy a mai jelenlegi Világra, személyesen, mit mondana, vagy üzenne Jehova- vagy esetleg Krisztus? Vajon-miért az embertársainkat- akik szintén anyagba vannak zárva- kérdezzük? -pontosan ezért bármekkora, szinten, is legyen egy mester, ezért nem tévedhetelen! -igen, viszont mint embernek, különbséget kell tudnunk tenni, jó és rossz között! -ez sokszor nem mindenkinek sikerül, mivel sokakat el lehet kábítani! Az út rögös, tele van veszélyekkel, de akkor is, az igazságot kell keresni! Végül csak annyi, hogy nekem a Médium azt, mondta ne- higgyek senkinek, még neki sem! -hanem tapasztaljam meg az igazságot saját magam! Mindezt a - Magyarság és a Spiritizmus-ban bővebben kifejtem. -az anyagot, folyamatosan frissítem!
Köszönöm!