A szellemi harc Bibliai alapjai | Önmegvalósítás.hu

A szellemi harc Bibliai alapjai

Jézus_2.JPG

Efézusi levél 1/17-21.
A mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek, bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek között. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is.

A keresztényeknek szükségük van arra, hogy megismerjék azt a győzelmet, amit Jézus Krisztus hozott el a világnak. Őáltala, aki minket szeretett többek vagyunk, mint győztesek, és uralkodunk az egy Jézus Krisztus által.

Róma lev.5/17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem bővölködésében, és a megigazulás ajándékában részesültek.

Jó hír! Hatalmunk van az ördög felett, Jézus legyőzte őt! Az újjászületés ajándéka; üdvösség, gyógyulás, bővölködés, Jézus nevének a használata, Jézus nevére minden térd meghajol.

Efézus 1/22.
És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek felette az anyaszentegyháznak fejévé. A sátán nem akarja, hogy tudd, hatalmad van felette, és Jézus a te Urad és nem ő és az ő ravaszságai.
Máté 28/18. „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön”

Jézus ezt a hatalmat átadta nekünk a gyülekezetnek, és mi ördögöket űzünk Jézus nevében, a hatalom hozzánk tartozik, akár hiszed akár nem, de nem elég, ha csak tudsz róla, gyakorlatoztatnod kell a hited, meg kell cselekedned. A hívőknek hatalmuk van az ördög felet, meg kell kötni a gonosz munkáját, ha az életünkben bárhol is próbálkozna velünk.

Máté 18/18. „Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen”

Lukács 10/19.
„Imé, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek”

Óriási az éhség a szellemvilág megismerésére, és nekünk tudnunk kell az Igéből, hogy hogyan befolyásoljuk a szellemvilágot, hogy többek legyünk, mint győztesek. Egy csatában, és háborúban vagyunk, az emberek félnek, mert nem látnak tisztán, illetve hiányos a megértésük a győzelemről, amely Jézus győzelme által, minket megillet. Mi akarjuk tudni és tudjuk is mi van a szellemvilágban.

A lényeg; milyen hatást gyakorol ránk a szellemvilág, és mi milyen hatást gyakorolunk a szellemvilágra. Ez a szellemi háború, ill. szellemi harc.
Fogadd el azt a szellemi tényt, hogy ez a csata a nap 24 órájában folyik. Az első és legfontosabb tény, hogy mi a hívő hatalmát megkaptuk, a sátán felett Jézus hatalmat vett, Ő győzött, és az Ő győzelme a mienk, Jézus által, az örökség részeként jár nekünk ugyanaz a győzelem, ami Jézust megilleti.

Fel kell fedeznünk, hogy Jézus által van hatalmunk, mi a győztesek közzé tartozzunk, és ezt tudnunk kell, mert a tudás hiánya veszteséget fog okozni, a tudás jelentős szerepet játszik a győzelmünkben, a sátán ki fogja használni a tudatlanságunkat és lopni fog tőlünk, ezért megértést kell kapnunk a hatalmunkról, és a hitnek a szép és jó harcáról.

Efézusi levél 6/10-13.
Végezetre atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezvén, megállhassatok.

Szellemi harc az, hogy megtanuljuk felismerni az ellenség ravaszságát, és nem működünk együtt vele, hanem Jézus nevében leállítjuk a munkáját, illetve ellenállunk neki.
A szellemi harc kapcsán tudnunk kell, kik vagyunk, és hogyan éljünk. A bibliában az áll; legyetek erősek, vegyétek fel a teljes fegyverzetet, mert tusakodásunk van! Ki ellen van a tusakodásunk? A sátán ravaszságával, és stratégiájával szemben, de ha nem tudjuk, hogyan harcoljunk vele szemben, lehet, hogy emberekkel fogunk harcolni.

Pál apostol mondja legyetek erősek az Úrban, az Ő képességében, a gyenge is mondja, erős vagyok, ellene állunk az ördögnek, kegyelemből üdvözültünk, befogadtuk Isten kegyelmét, és Igazságát, és készek vagyunk arra, hogy harcoljunk az ellenséggel az Igazságért, a jogainkért /egészség, bővölködés, áldás, stb./
Nem vér és test ellen küzdünk, a sátán ismer és van egy terve az életedre, az okkultizmus és varázslás minden fajtája azt bizonyítja, hogy a gonosznak vannak haditervei, de Istennek is van egy terve, és az nem a romlás, az, az építés, áldás, és bővölködés.
Lehet, hogy arról nem sokat tudunk, hogy hogyan harcoljunk az ördög ravaszságával szemben, de hogy egymással hogyan kell harcolni, azt tudjuk, bár sokan azt mondják, én nem vagyok harcos típus, de gondolj bele, te nem veszekedtél emberekkel? /sportmeccs, közért, család, munkahely, közlekedés/
Neked az ördög ellen kell harcolnod, mivel te harcos vagy, és ha nem a sátán ellen harcolsz, úgy fogod magad találni, hogy emberek ellen harcolsz, pl. az anyósod, főnököd stb. ellen. 2000 éves történelmünk van erről, nagy trükkje az ördögnek, hogy befolyásolja, harcoljanak az emberek egymás ellen. Vannak, akik sohasem álltak ellene az ördögnek!
Az Ige pedig arra buzdít; Jakab 4/7. ..Álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek.

Ha emberek ellen harcolunk, negatív hatást gyakorolunk a szellemvilágra. Soha nem az emberek az ellenségeink, nem a másik felekezet az ellenségünk, nem a más bőrszínűek az ellenségeink. A viszálykodás mindig megosztást okoz, tisztelnünk kell egymást, akarsz ébredést, előrelépést, boldogulást? Ne harcolj emberek ellen;”Vajon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?/Ámos 3/3.

Az Úr áldása van az egységen!
133/1,3 Zsoltárok.”Imé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Mert oda parancsolt áldást az Úr és életet örökre”

Az egység óriási hatást gyakorol jó irányba. Ez egy szellemi, természetfölötti csata, nem az érzelmek, az értelem, vagy a testi erő csatája ez a szellemvilágban zajlik.
Két kérdést fel kell tennünk magunknak naponta; hogyan hatok én a Szellemi világra? Hogyan hat rám a Szellem világ?
Fel kell öltöznünk Isten teljes fegyverzetét, hogy megálljunk az ördög ravaszságával szemben.
Ha régóta körülötted valami folyamatosan rossz, kérdezd meg Istent, Ő fel tudja fedni a gonosz terveit és stratégiáit, utána már te is tudod hova célozz, vagy hova vágj a kétélű karddal.
Efézusi levél 6/14-17.
Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazsággal, és felöltözvén a megigazultság mellvasába. És felsaruzván lábaitokat a békesség Evangéliumának készségével. Mindezekhez vegyétek föl a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellem kardját, amely az Isten Igéje.
A bukott angyaloknak fel kell ismerni, és elutasítani a munkáját, mert ha nem ismered fel, hogy ő próbál lopni, ölni, csalni, hazudni, vádolni, befolyásolni, akkor anélkül, hogy tudnál róla együttműködsz azokkal a ravaszságokkal.Pl. ha olyan gondolat jön, hogy öngyilkos légy, vagy lopj, az nem Istentől van.
Az ellenség ad olyan gondolatokat, ami a gyülekezetedet, vagy a házasságodat tönkreteheti, és az nem Istentől van, a tolvaj, a pusztító az!
János 10/10. „A tolvaj nem egyébért jön, hanem, hogy lopjon és öljön és pusztítson; Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek”

IMA; Atyám mutasd meg nekünk az ördög ravaszságát, ami ellenünk szól Jézus meghalt a kereszten legyőzte az ördög minden erejét, és az Ő győzelme a mienk. Segíts, hogy meglássuk ezeket a megtévesztéseket, és ravaszságokat, hogy tudjunk ellene harcolni. Atyám a Jézus Krisztus szent nevében elutasítom, hogy együttműködjek vele. Uram emlékeztesd az embereket, hogy háborúban, vannak, adj nekünk kegyelmet, hogy ne test és vér ellen harcoljunk, köszönöm Uram.

A hadviselés és a háború a keresztény életünk része, a szellemi hadviselés nemcsak arról szól, hogy démonokat űzzünk, nem emberek ellen harcolunk, de ha felismerjük a sátán ravaszságát, el tudjuk kerülni, és el tudjuk utasítani.
Amikor kereszténnyé váltunk, és a hitünk által üdvözültünk, ez alapot adott egy győztes életre, megkaptuk a szellemi fegyverzetet, így ellene tudunk állni a sátán ravaszságának.
Az Efézusiak akik okkultizmusban, bálványizmusban, sátánizmusban, erkölcstelenségben és különböző gonosz dolgokban voltak, Pál intette és figyelmeztette őket, utasítsák el!
A biblia beszél a mi pozíciónkról, helyzetünkről Jézus Krisztusban. Isten képes arra, megtartson minket az eleséstől, a bűnbeeséstől, Isten elkezdte és bevégzi a jó munkát a mi életünkben, új teremtések vagyunk, megbocsájtást nyertünk, igazak vagyunk! Ezek mind bibliai igazságok. Ha elfogadtad Jézust a biblia emlékeztet, az ellenség le van győzve! Járj ennek a fényében, és alázd meg magadat Istennek a szent keze alatt, az életed éld az Úr akarata szerint, élj Neki tetsző életet. Pl. Nap le ne menjen a haragodon ti férjek szeressétek a feleségeteket, ti feleségek engedelmeskedjetek a férjeteknek, ti gyermekek tiszteljétek a szüleiteket!
Isten Igéje mondja; öltözzétek fel a Krisztus Jézust! Ez jelkép mintha egy ruhát vennél fel, a biblia szerint mi már felöltöztük az Úr Jézus Krisztust, az Ó embert levetettük, és az új embert felöltöztük. A biblia egy útmutató, hogy a mindennapokban hogyan éljünk.

1 Timótheus 1/19. „Tartsd meg a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörést szenvedtek.”

A jó és nemes harcot harcold meg, és megmondja, hogyan harcold meg; hit által és jó lelkiismeret által. Az angol szerint; legyél jó harcos, de hogyan; hit által! Jézus ereje bennem munkálkodik, Isten ereje minden démoni erőt legyőzött. A vér által meg vagyok tisztítva, minden démoni erő fölé lettem ültetve, tudom, ki vagyok Krisztusban, tudom mi történt a kereszten, nincs rám hatással a sátán gonosz munkája! A vér győzelme az enyém, megtérek minden rossz dologból, megbocsátok, sátán nincs hatalmad felettem!
Tudom, ki vagyok Krisztusban, Isten és emberek előtt egy felelősségteljes életet élek, kész vagyok a csatára.

A fegyverzeted folytonosan rajtad legyen. Ne hangsúlyozd ki túlságosan az ördögöt. Ha nem indul el az autó, ha nem készül el a vacsora, az ördög, az ördög, az összes probléma az ördögtől van, és azt gondolják, milyen nagy támadás van.
A másik véglet, kevés hangsúlyt adnak neki.
A győzelemről gondolkodj! A sötétség minden ereje felett győzött Jézus, és az Ő győzelme a mienk! Ne állj meg, amíg nem a tied a győzelem. Jézus a halálával megvásárolta számunkra a győzelmet. És mi ebben járunk, mert többek vagyunk, mint győztesek!

Ima; Uram köszönöm az Ige világosságát, köszönöm, hogy Te minden démoni erőt legyőztél, köszönöm, hogy részeseivé váltunk a szellemi erőnek, és győzelemnek. Nem akarunk tudatlanok lenni az ördög ravaszságával szemben. Nem gyakorolhat ránk hatást, az ellenség. Isten gyakorolhat ránk hatást, és az Ő Szelleme. Bennünk van a nagyobb, és imádkozzunk, hogy a démoni, boszorkányi erő, a gonosz munkája, semmissé váljon számunkra.
Formálj mindannyiunk szívében biztos alapot, mely a szellemi hadviselés területén biztos alap a számunkra. Jézus Krisztus szent nevében.

A HARCOS IMA, A POKOL KAPUI

Az Efézusi levél 6/10-20-ig alapot vettünk, és megértettük, hogy ebbe a szellemi háborúba
mindenki bele van foglalva. A háború nemcsak arról szól, hogy kiűzzük a démonokat, és az okkultizmussal szembeszállunk, a tusakodás kiterjed a teljes életre!
A szellemi háborúba bele foglaltatik a démonok kiűzése, az okkult erőkkel való foglalkozás de, a legtöbb keresztény számára nem ez a legnagyobb probléma, hanem a mindennapi élet!
A szellemvilágban zajlik ez, Pál mondja; mi szellemi emberek vagyunk, és az Efézusi levél 6/18-ban mondja, minden szellemben kell történjen. „Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által”
A szellemi fegyverzet összes része is mind a szellem ereje által működik, miért? Mert az ellenség, akivel szemben állunk, az a szellemvilágban lévő ellenség. Az a királyság, ország, amiben élünk, az szellemi királyság, ország, ezért nekünk szellemben kell imádkoznunk, és élnünk, hogyan imádkozhatsz te szellemben? A Szent Szellem által olyan dolgokért, amit nem tudunk, de maga a Szent Szellem esedezik kimondhatatlan fohásszal.

Először is el kell mozdítani az életedből, az olyan dolgokat, amelyek a szellemi életedet akadályozzák, korlátozzák. Gondold át mi az, ami megoltja a Szent Szellemet az életedben?
Meg kell vizsgálni a szívünket, hogy mi van ott, a Szent Szellemben való ima azt jelenti, te megadod magadat a Szent Szellemnek, és Ő árad rajtad keresztül. Isten az egész földön a Szent Szellem által tesz mindent.

A Szent Szellem olyan edényeken keresztül munkálkodik, akik átadják magukat nekik.
Amikor imádkozunk, átadjuk magunkat Isten akaratának, a Szent Szellemnek, hogy azért imádkozzam, amiért Ő akar! Felemeljük a kezünket, Isten felé, és szívünk minden aggodalmát Jézusra vessük.

1 Péter 5/7.” Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok.”

Amikor odaadjuk magunkat Istennek, Ő olyan dolgokat fog mondani, és tenni, amit máshol nem tenne meg. Amikor az izraeliták Jerikó falai körül masíroztak, Isten Szellemének adták meg magukat! A szellemben való ima, által vagyok vezetve, a Szent Szellem feladata, hogy beszéljen, Ő vezetni, tanítani fog, és meg fog győzni dolgok felől. A Szent Szellemben való imádságban hagyom, hogy a Szent Szellem vezessen az Ő útján, Ő közbenjár, az Ő akarata szerint.
Miért imádkozunk nyelveken? Egyrészt a sátán nem érti, hogy mi mit imádkozunk, Isten akaratának megfelelően imádkozunk, titkokat, dicséreteket, kívánságokat, Isten mindent imádság által tud elvégezni a földön.

A társadalomban van egy tájfun, egy hurrikán, szél fúj, a becsapottság szele, mindenféle testi kívánságoknak nagy szele fúj, a rombolásnak, a pusztításnak és a gyűlöletnek egy óriási szele fúj! Ez egy gonosz szellemi erő, amely mind az ellen van, amit Isten akar.

A Szent Szellem ereje által kell imádkoznunk, ez az egyetlen módja, hogy ki tudjuk űzni a szellemi ellenségünket, és az egyetlen mód, hogy a szellemi királyságot felszabadíthatjuk.
A szellemben való ima imádság, a nyelveken való szólást jelenti. /1Korintusi levél 14fejezet/

A szellemi háború témáján gondolkozva, Jézus adott nekünk egy kijelentést;
Máté 16/18-19.
„De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön a mennyekben is oldva lészen”

Kulcs= mindig a hatalomról beszél!
Kapu= Az Igében sokszor használják a kapu, ill. ajtó szót, „Én vagyok az ajtó”, „Imé az ajtó előtt állok és zörgetek” Emelkedjetek fel ti kapuk”

1 Mózes 22/17. Isten azt mondta Ábrahámnak; A te magod örökölni fogja az ellenség kapuit” Mi keresztények Ábrahám magvai vagyunk, és ez része az örökségünknek!

Jézus azt mondta, meghalok a kereszten, és fel fogok támadni a halálból, és eljövök, hogy az emberekben éljek. Ez új fogalom volt, azelőtt nem élt senkiben Isten, Jézus előhozta a gyülekezetét, építi, és ennek a gyülekezetnek van egy konkrét helye, amire koncentrálhat, ez a pokol kapui! /ez a szellem világban van/

A kapu az a hely, ahol az emberek ki és bejárnak, ezért választotta Jézus ezt a szellemi képet, meg akarta mutatni mi történik a szellemi hadviselésben, hogyan is tud a sátán bemenetelt kapni az emberek életébe?
Ha Jézus kétezer évvel ezelőtt legyőzte az ördögöt, akkor hogyan tud még munkálkodni? Néha kérdezzük, ez lehet az ördögtől? Jézus munkája által kereszténnyé lettem, Jézus vére tisztára mosott, az ellenség akkor hogyan támadhat engem? Hogyan kap bejárást az ördög? Jézus nem győzte le? Ünnepelünk, és mondjuk, többek vagyunk, mint győztesek, mégis az ellenség gonosz dolgokat cselekszik! Hogyan tud bejutni? Hogyan kap bemenetelt?
A kapuk voltak a városnak az a része, ahol a döntéseket hozták meg, /a kapuk őrizték a
várost/ a vének a kapukban ültek, ez megértést ad nekünk a szellemi hadviselésben.

Nekünk a kapukra kell összpontosítanunk, a kapura ahol bejut az ellenség, ahol a döntések vannak meghozva, a te városodban, mennyi mindent képes tenni az ellenség a te családodban, a világban? Amennyit az emberek megengednek neki a saját döntéseik által. Ez fontos a szellemi hadviselésben!

Vannak emberek, akik helyt adnak az ördögnek, boszorkányságba, okkultizmusba, reinkarnációba, vagy voduzásba lépnek, nekik át kell adni magukat a gonosz szellemeknek, ezek az emberek rossz döntésükkel ajtót nyitnak az ördögnek, ők a kapuk! Istennek nem tetsző cselekedetek ezek, az alábbi Igék bizonyítják.

5Mózes l8/9-14.
„Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr a te Istened ád néked; ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint. Ne találtassék közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló. Se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se titokfejtő, se halottidéző. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened előled. Légy tökéletes az Úrral, a te Isteneddel. Mert ezek a nemzetek, akiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak: de tenéked nem engedett ilyet az Úr a te Istened.”

3Mózes 19/31.”Ne menjetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek”

A jósok, nem Istentől vannak, Isten útmutatást a Szentírásból ad mindenki számára! Amikor jóshoz megy valaki, azzal a szellemiséggel kerül kapcsolatba, ami azt az embert irányítja, az Ige szerint megfertőződik, a jósok látószellemekkel dolgoznak, megmondják, hogy mennyi pénz van nálad, mi történt veled tegnap, ma, de soha ne feledjük, Istennél van a mindentudás, és Ő nem osztja meg a dicsőségét mással!

5Mózes 29/29.” A titkok az Úréi, a mi Istenünké, a kinyilatkoztatott dolgok, pedig a mienk és fiainké, mindörökké, hogy e törvénynek minden Igéjét beteljesítsük.”

Ésaiás 8/19. És ha ezt mondják tinéktek; Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, akik sipognak és suttognak. Hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? Az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni?

A reinkarnáció is megtévesztése a sátánnak, elhiteti az emberekkel, nem fontos most ebben az életben üdvözülni, majd a következő életében is ráér, a Zsidó levél világosan írja; egyszer élünk, egyszer halunk, különben Jézusnak is többször kellett volna meghalnia.

Zsidó levél 9/25-28.
„Nem is hogy sokszor adja magát áldozatul, mint ahogy a főpap évekként bemegy a szentélybe idegen vérrel; Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
És amint elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet; Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván, sokak bűneinek elhordozására, másodszor bűn nélkül fog megjelenni, üdvösségükre azoknak, akik várják Őt”
Ne adjunk helyt az ördögnek, ne nyissunk neki ajtót, ne engedjük, hogy megtévesszen, ő a világosság angyalaként is működik, és megtéveszti, rászedi az embereket!

Két dolgot tehetünk egy kapuval, ki vagy benyithatjuk; Kétféle szellemi háborúban veszünk részt egyrészt, az ajtók bezárása, a védekező állás neked és nekem van, mi Krisztusiak rendelkezünk a győzelemmel, minden erő fölött vagyunk, de az ellenség még mindig támad bennünket, próbálkozik, ezért mondja, a biblia mi küzdünk!
Efézusi levél 6/13. Mindent elvégezvén erősen álljatok meg!
Az Efézusiak tudták, hogy rendelkeznek a győzelemmel, ők tudták, hogy Jézus legyőzte az ördögöt, de a tudás birtokában meg kellett cselekedjék, erősen meg kellett állniuk, és a ma emberének ugyanúgy!

Az emberek azt mondják, oh, nekem nem kell az ördög ellen harcolnom, Jézus ezt megtette, és győzött, de az ellenség próbálkozik, nyomaszt, és kísérletezik, mert azt akarja, hogy beenged őt. Mi vagyunk a kapu, hiszen az ellenség az egész földön embereken keresztül működik. Folyamatosan kopog az ajtón, és neked és nekem meg kell állnom erősen, védekező hadviselést kell folytatnunk.

TÁMADÁS

A kapukat kinyitni és támadásba menni, a sátán munkája ellen. sok ember nem hisz a támadásban, sokan mondják jó, ha kívül tudom tartani az ördögöt és győzelemben tudok élni, nem megyek az ördög ellen, mert akkor mindenféle rossz dolgok történhetnek velem.
Jézus azt mondta; menjetek ki széles-e világra, ez egy buzdító útmutató volt Jézustól, támadjátok meg az ördög munkáit.
A nagy megbízatás parancsa, hogy menjünk ki a kapuk ellen! Nekünk háborút kell folytatnunk, hogy az Evangélium hirdetessék! Nyitott ajtókra van szükségünk. Pál a rómaiaknak azt mondta, terveztem, hogy jöjjek hozzátok, de az ördög megakadályozott, meggátolt.
Róma levél 15/22. „Annakokáért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben”
A világ megnyitotta az ajtóit az ő vétkezése által, az ellenség már belül van, az emberek beengedték. És most ő bezárta az ajtót az evangélium, az igazság elől, a mi feladatunk szellemi harcosoknak, hogy kirúgjuk az ajtókat, hogy nyitva legyenek! Ez a támadó offenzív hadviselés.
Minden kereszténynek ebbe a kétféle hadviselésbe kell bekapcsolódni. Az önmagunkért folytatott harc a védekező hadviselés. A világért és a körülöttünk lévő társadalomért támadó hadviselést folytatunk, ha mi nem tesszük meg, más nem fogja. Az a parancs, álljunk meg erősen, és menjünk ki széles-e világra, hirdessünk, imádkozzunk, szellemi hadviselést és offenzívát végezzünk, mert ez kedves Istennek.

Fontos, hogy megértsük, hogyan kap ez a legyőzött ördög bemenetelt az életünkbe.
Mik azok a kapuk, amire koncentrálhatunk a védekező hadviselésben?

4 kapu van számunkra, amelyet zárva vagy csukva kell tartanunk, pl. némely kocsinak négy ajtaja van, lehetséges, hogy egyszerre mind a négy ajtót bezárják minden alkalommal? Igen! Akkor nekünk is lehetséges, hogy csukva tartsuk ezeket az ajtókat, az ellenség elől.

Négy helyen nyithatunk az ellenségnek ajtót és belépést adunk neki, hogy munkálkodjon az életünkben.

1. kapu az elme,
2. kapu a szív,
3. kapu a száj,
4. kapcsolatok.

Ezeket részletesen kifejtem a következőkben.

1. ELME:
A legnagyobb csatatér az elme, akik azon tűnődnek, kiben van démon, vagy kiben nincs, a szellemi hadviselésnek a legnagyobb részét veszítik el, ill. hagyják ki. Először is egy keresztényben nem lehet démon, másrészt miért adna neked az ördög egy démont, ha az elméden keresztül is tud téged befolyásolni, és kontrolálni. A szellemi hadviselés arról szól, hogy hogyan gondolkodsz? A sátán szeret mindenféle gondolatokat adni az elmébe, pl. valaki azt mondja, kérlek, imádkozz értem, mert a gondolatimban igen nagy küzdelmek vannak, pl. szexuális gondolatok kívánsága, csak az a probléma hogy ez egy gondolat, de mi van a többivel, pl. a büszkeség és az arrogancia gondolataival, és a többi gondolattal? Isten az Igéjében azt mondja, az Én gondolataim, nem a ti gondolataitok. Sokszor gondolják a keresztények, az én harcom, nagyobb, mint a te harcod, én többet imádkozom, mint te, a mi gyülekezetünk felsőbbrendű, mint a másik. Büszkeséget, és arroganciát Isten nem tudja megáldani.
Jakab 4/6. „ Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád”

Mi van azokkal a gondolatokkal, amelyek a hitetlenséget, reménytelenséget, depressziót, félelmeket sugallják. Fontos, hogy vizsgáld meg, és elemezd, miről gondolkodsz, az ördögnek nincs valódi hatalma, be kell csapnia minket, meg kell tévesszen, hogy megnyissuk az ajtót neki. Csak akkor tehet veled bármit, ha megengeded neki. Azért beszélünk a szellemi harcról, mert sok keresztény a gondolkodása miatt meg van semmisítve, nem jár abban a győzelemben amit, Jézus hozott el az emberiségnek, az Ő győzelme, a mi győzelmünk!
A legtöbb félelemnek nincs is valósága, úgy gondoljuk, meg fogunk halni, mindenki gyűlöl minket, mi is fog történni, és mindenféle rossz gondolatokat engedünk meg. Ez az elme!
Mi a baj az elménkkel? Kisebbségi érzés, kárhoztatás, szinte minden keresztény harcol e két dolog ellen. Szeretném, ha mérgessé válnál az ördögre, aki le van győzve. Néha, mi nem a győztesek gondolatával vagyunk, hanem ott van az elmében a kisebbségi érzés gondolata.
Mi ez a gondolat? Én nem vagyok az, aminek lenni kellene, nem vagyok elég magas, nem vagyok elég alacsony, nem vagyok elég sovány, nem a megfelelő a férjem, a feleségem, nem a megfelelő a házam, nem a megfelelő helyen lakom! ELÉGEDETLENSÉG alsóbbrendűség, és kisebbségi érzés, és legyőzöttségbe kerülnek az emberek a legyőzött ellenséggel szemben, nem kellene ennek így lennie Atyámfiai!
Az ellenség eláraszt ilyen fajta gondolatokkal, ez a szellemi háború, ha hajlandók, és engedelmesek vagyunk a föld javaival élünk, Ésa.1/19. Isten pedig megmondja, hogy miről gondolkozzunk.
Filippi 4/8. „Továbbá, Atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami erény, és ha van valami dicséret”
Mi a helyzet a kárhoztatás, a vádlás érzésével? A gondolat, hogy nem felelek meg Istennek, nem vagyok elég kedves a számára, nem Isten tetszésére élek, néhány keresztény az életét kárhoztatás és vádlás alatt éli. Soha nem érzik, hogy Isten elfogadná őket, és ez egy gondolati probléma, vagy embereknek akarnak tetszeni, de az áldott, aki Istenbe vetette a bizodalmát.

2 Korintusi levél 10/3-5

”Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat, és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak”

Nem szabad a világ fegyvereit használni, milyen fegyverről beszél a biblia? Olyan fegyverekről, amelyek a gondolatokkal kapcsolatosak, angol fordítás szerint; a mi fegyvereink hatalmasak, és erősek, és nagy erősségeket tudnak lerontani, és ezek az erősségek, a gondolkodási módok!
Nekünk minden okoskodást, érvelést, vagy kifogást, le kell rontanunk, minden magaslatot, ürügyet le kell törni, foglyul kell ejteni, ami Isten ismerete ellen emeltetett, és ezt nekünk kell megtenni.

Meg kell állítsuk azokat a gondolatokat, amik nem egyeznek Isten elképzelésével, és Igéjével, ne enged, hogy időt tölts vele, mert nem visz előbbre. Sok ember meg van semmisítve a gondolkodása miatt. Ez a legnagyobb területe a szellemi háborúnak, sok ember le van nullázva, meg van semmisülve a gondolatai miatt. Sok keresztény megengedi az ellenségnek, hogy belépjen az életébe, ez nem azt jelenti, hogy ők démonizáltak ez azt jelenti, hogy az ellenség bejárást kapott a különböző cselekedeteikbe!

Ima:
Uram vizsgáld meg a gondolatainkat, Jézus nevében lerontunk minden olyan gondolatot, ami Isten Igéjével ellentétes.
Kényszerítjük az elménket, hogy az Igazsággal legyen egyetértésben. Újítsd meg az elménket, és helyezd a hazugságok helyébe az Igazságot!
Elkötelezzük magunkat, hogy elutasítsuk az ellenségnek a hazugságait, és lecsendesítjük azokat, Jézus nevében.

2Timótheus 1/7.
Isten nem a félelem szellemét adta, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.
Jézus nevében engedelmeskedem Istennek és ellene állok a félelem szellemének, ezért el kell futnia előlem. Bátor és erős vagyok, mert az Úr megparancsolta, nem félek, és nem rettegek, mert velem van az Úr az én Istenem, mindenben amiben járok. Józsué 1/9
.
2. kapu a SZÍV
Példabeszédek 4/23.
„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet”

A szívedet tartsd ellenőrzés, kontroll alatt, legyen a hozzáállásunk óvatos, ne tartsuk meg a rossz hozzáállásunkat, mert úgy gondoljuk, hogy az nem komoly. Jézus elmondta a farizeusoknak, nem az fertőzteti meg az embereket, ami bemegy az emberekbe, hanem ami kijön abból, mert a szív teljességéből szól a száj.

Máté 15/18-20.” Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak, a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert”
Két Ige fontos a szellemi hadviselés, ill. háború területén, ezek az Igék tiszta, világos képet adnak, hogy hogyan működik a hívő életében a szellemi háború.

Efézusi levél 4/ 26-27.
„Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek; a nap le ne menjen a ti haragotokon. Az ördögnek pedig ne adjatok helyet”

2Korintusi levél 2/11. Hogy meg ne csaljon minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait”
Mindkét Ige, hasonló ne adj helyet és lehetőséget a sátánnak, itt a keserűségről, és a meg nem bocsátásról beszél.

Efézusi levél 4/31.

Minden keserűség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;

Őrködnünk kell a saját hozzáállásunk felett, foglalkoznunk kell vele. Ez azt is jelenti, hogy elmegyünk az Úr elé és megtérünk, mert vannak az életünkben olyan cselekedetek, amelyek ezekből a hozzáállásokból, szándékokból, származnak. Pl. haszonlesés, vagy bűnös vágyak, vagy viszályok, szeretetlenség, és ez arra fogja vezetni őket, hogy lopjanak vagy csaljanak.

Ezek a szándékok pedig ajtót nyitnak az ellenségnek, sokan emiatt össze vannak zavarodva.
Tudják, hogy ott voltak a keresztnél, tudják, hogy meg lettek mosva a vér által, akkor miért vannak problémáim, kérdezik?
Nem fedezik fel az emberek, hogy ők adtak helyet és lehetőséget az ellenségnek az életükben. Itt az idő, hogy megvizsgáljuk a hozzáállásunkat, szándékainkat, és foglalkozzunk velük.

Fordulj az Úrhoz, fordulj a kereszthez, és mondd el, Uram vedd el ezeket a dolgokat, nem akarok helyt adni az ördögnek, a családomban, házasságomban, kapcsolataimban, a gyülekezetemben. „Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős szellemet újítsd meg bennem”Zsolt. 51/10.

3. kapu a SZÁJ;
Máté 16/21-22. Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az Ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől, és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni. És Péter előfogván mondván; Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg teveled. Ő pedig megfordulván, monda Péternek; Távozz tőlem sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra”

Jakab 3/10. „Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ennek így lennie.”
A példabeszédekben több helyen is beszél az Ige arról, hogy milyen ereje van a szánkból kijövő dolgoknak. Amit ma kimondunk, az lesz meg holnap! A beszédünk egy óriási erőnek a motorja, meghajtója. A Jakab levél a keresztényeknek íródott, az Ő szájukból az Ige szerint jöhet ki áldás és átok is! Amikor kritizálunk embereket, és rágalmazzuk őket, az ellenség támadását segítsük elő az életükben. A szájból jó is előjöhet, az áldás, ami sokkal magasabb rendű, mint az átok! A világban sok boszorkányság, és varázslás uralkodik. Az okkultizmus területén történik ez. Mindenféle rossz dolgok jönnek és rájöttünk az emberek átkokat szórnak ránk! Ez igaz és valós dolog, de az Ige szerint az átok nem foghat rajtunk. Az ok nélkül való átok visszaszáll.
Jézus megváltott minket a törvény átkától, mi nem hiszünk benne, mi az áldásban hiszünk, az egy sokkal nagyobb erő, mint az átok. A szánkat az áldásokra használjuk, hatalmas erő van a nyelvünkben!
Jakab 3/2.
„Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.”
1Péter 3/10.
Mert aki akarja az életet szeretni, és jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot”

Példabeszédek 21/23. Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól”

4 kapu a KAPCSOLATOK

Az egység a kapcsolatainkban mindig erőt, biztonságot ad. Istennek tetszésére van. Zsoltárok 133/1-3.
Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben! Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse prémjére; Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Mert oda parancsolt áldást az Úr és életet örökre”

Az ellenség mindig megosztást akar hozni, mert az neki nyitott ajtót jelent, vonatkozik ez, házassági, baráti, gyülekezeti kapcsolatokra. Miért akarja pl. a házasságokat felosztani? Ha nem értenek egyet a párok, elválnak. Az egy akaratban erő van! Egy ezret, kettő tízezret tud megfutamítani. Ha ketten egy akaraton vannak, bármely dolog felől, megadja az én mennyei Atyám a kapcsolatok fontosak! Nem veszik komolyan az emberek, hogy egymás ellen vannak, megosztottságban vannak, ellenségeskednek, és fel sem fedezik, hogy nyitott kapu az ellenségnek.
Imaalkalomra megyünk, imádkozzunk Jézus nevében, elutasítjuk az ellenséget, majd kimegyünk a gyülekezetből, és elkezdünk kritizálni, és fel sem fedezzük, hogy imáink hatástalanok. Hogyan járnak ketten együtt, ha nem egyeznek? Ámos 3/3.

Ha valakinek valami panasza van ellened, rendezd, akár menj el hozzá, hogy rendeződjenek a dolgok.

Máté 18/15-20
„ Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négyszemközt; ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet, vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom néktek; amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”

5Mózes 32/30. „Miképpen kergethetne egy ezret, és kettő hogyan űzhetne tízezret,..”

Vigyázzunk a kapcsolatainkra, a társunk kilencezerszeres áldás számunkra, ha kell egy nap 7x70 is meg kell bocsátanunk, mert a szeretet minden vétket elfedez, a szeretet soha el nem fogy! A szeretet nem rója fel a gonoszt! Ezek a kapcsolatok alapelvei!

4 kapuról beszéltem, amit zárva kell tartani; 1.Gondolataink, a mi hozzáállásunk, a cselekedeteink, 2. szánk beszéde, 3. szívünk állapota, 4. kapcsolataink.
Lehet, hogy különbözők az elképzeléseink, és a véleményeink, bizonyos dolgokban, de egyetértésben vagyok veled, a közös ellenségünkkel szemben. Ez jelenti azt, hogy a kapcsolatok által együtt vagyunk, egységben vagyunk, és egységben van az erő! Amen

A kapuk használatában vagy egy védekező, és támadó álláspont, a védekezéssel le tudjuk állítani az ördög hozzáférését az életünkhöz, meg kell állnunk szilárdan az ellenség minden próbálkozásaival, és kísértéseivel szemben.
Sok keresztény itt megáll, a szellemi háború nekik csak annyit jelent, „én győzedelemben akarok élni.” de ennél több is van, mert mi a helyzet a körülöttünk lévő világgal, társadalommal, és mi van az elveszettekkel?
Nekünk másokért is kell szellemi háborút hadviselést folytatnunk. Jézus mondta:
Máté 28/19/20.
„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen.

Nekünk másokért is kell szellemi hadviselést folytatnunk. Jézus utolsó tanácsa volt, hogy menjünk minden teremtéshez, minden nemzethez, ez legyen a célunk, minden személyhez, prédikáljunk, és tegyük tanítvánnyá őket. Tanítványokká kell tenni a nemzeteket, elmondja azt is hogyan, tanítsuk azokra a dolgokra, amit nékünk parancsolt. Hirdessünk, hogy megtérjenek, utána tegyük tanítványokká a nemzeteket.
Vannak nemzetek, ahol sok a megtért, és mégis a társadalomban nagy zavartság van, ez azért van, mert nem vették a felelősséget, hogy tanítványokat képezzenek, Isten Igéje szerint. Az Ige elmondja, hogyan működtessük a kormányt, a családot, a gazdasági életet, hogyan viselkedjünk, hogyan használjuk a földet. Meg kell tanítanunk az embereket, amire csak parancsolja Isten! A parancs, lelkeket kell, hogy megnyerjünk, gyülekezetet kell előhozni, ami még több gyülekezetet fog előhozni.
Ez Isten Igéjének alapelvei, amikor elkezdjük megcselekedni, olyan szinthez érünk, ahol korlátokba fogunk ütközni, mivel az ellenség be lett híva, azáltal, hogy az emberek vétkeztek, és a sátán bezárta az ajtókat az Evangélium előtt! Amikor mi lépéseket teszünk, akkor akadályokba, és korlátokba fogunk ütközni.
Ha az ajtók be vannak zárva, lerontjuk azokat az ajtókat Jézus nevében, hogy az Evangélium áthatolhasson. Pál mondja; imádkozzatok, hogy nyitott ajtókra találjak, hogy beszélhessek. Kolossé 4/3. „Isten nyissa meg előttünk az Ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok”
SZERVEZETI RENDSZER
Efézusi levél 6/12.
„Nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.”
Ezek a démonok egymás alá vannak rendelve.
1. gonoszság szellemei; ez a legmagasabb osztály az egekben létezik
2. élet sötétségének világbírói; a démonok legmagasabb osztálya
3. hatalmaságok; az élet sötétségének világbírói uralkodnak rajtuk, parancsolnak nekik
4. fejedelemségek; a legalacsonyabb osztály, a többiek uralkodnak rajtuk, és irányítják őket
A démonok tartózkodási helye a második égben van, a biblia a sátánt levegőbeli hatalmasságnak hívja.
Efézus 2/2.” Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik”

A harmadik égben Isten trónja van, ott nincsenek gonosz szellemek. Láthatatlan szellemi erők vezetik és uralják a látható földi életben uralkodó embereket, ha azok engedik őket.

Efézusi levél 1/21. Magasan minden fejedelemség és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is.”

Mindannyian benne vagyunk a szellemi háborúban, az uraság ellen, aki uralkodik, aki megpróbál hatalmat gyakorolni, ha fentről lefelé lenéznél, a mi társadalmunkra látnád, van egy hatalom fölöttünk, és mindent egy szervezeti rendszer foglal magába. Akárhol is élsz, pl. a házasság, a család, az iskola, intézményi szervezeti rendszerek, az üzletek hálózati rendszer. A gyülekezetben is van szervezeti hatalom, a nemzet is egy szervezeti rendszer, a törzsnek is van vezére, a politikai pártoknak is vannak vezetői. Amikor olvassuk a bibliában, azt a szót, hogy uralkodó tud, hogy az ellenség ilyen intézményeken, vagy rendszereken keresztül uralkodik.

Látjuk, hogy próbál uralkodni a házasságokban, a családokban, a politikában, az oktatásban, az üzleti élet különböző területein. Imádkoznunk kell a szervezetek, vagy struktúrák kapui ellen!

1 Timótheus 2/1-3.
Buzdítalak azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért. Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt”

3 dologért kell imádkozni:
Timótheus, sok gyülekezetnek volt a felügyelője, ő képezte ki a gyülekezeteket, Pál irt neki, és közli, hogy a gyülekezetnek első dolga legyen, hogy imádkozzanak minden egyes emberért, nemcsak arra tanít, hogy minden teremetéshez menjünk el, arra tanít, mindenkiért imádkozni kell.
Hány gyülekezetet ismersz, ahol minden emberért imádkoznak? Van a világon néhány százmillió gyülekezet, és valaki megszámolta, ha valamennyien imádkoznának, akkor minden emberre 5-6 ember jutna, így meg lehetne minden egyes embert célozni, hogy imádkozzanak érte, miért fontos ez? Mert ŐK a KAPUK!
Tudod, milyen mértékben van jelen most a világban az ördög? Olyan mértékben, ahogy megengedik az emberek a bűneik, a gondolataik, a szíveik, a szájuk, az önző hozzáállásaik, a kapcsolataik által.

Második dolog a KIRÁLYOK, amelyek a nemzetek vezetőit jelenti. Ha kétezer éven keresztül ezt az Igét alkalmazták volna, most jelenleg más lenne a helyzet. Jelenleg azért van a világ ebben a helyzetben, mert nem tették meg, azt amit Isten Igéje mondott. Vannak vezető emberek, akik nemzeteket vezetnek, de nem oda valók, ez a keresztények hibája, mert az imával nem célozták meg a nemzetek vezetőit. A boszorkányság, és a varázslás megcélozza ezeket az embereket! A nemzetek vezetőinek többsége tanácskozik, az okultakkal. Nekünk meg kell változtatnunk a jelenlegi helyzetet, és megcélozni ezeket a vezetőket.

Harmadik dolog IMÁDKOZZUNK MINDENKIÉRT, aki hatalomban áll, miért? Mert ők a kapuk, egyéni kapuk, akik hatalomban állnak. A kapuk, azok a helyek, ahol a döntéseket
hozzák. Minden miniszterelnök, nagy támadás alatt áll! Minden szülő, minden férj, minden rendőr, minden pásztor, minden bíró, és tekintély, az ellenség célpontja. Miért? Mert ők azok, akik az intézményt, vagy rendszert ki tudják nyitni az ellenség számára. Imádkoznunk kell a hatalomban lévőkért! Uram, áld meg az országunkat, áld meg xy családot, imádkozunk ezért az iskoláért. Imádkozzunk azokért a döntésekért, amit ma meghoznak a parlamentben. Imádkozunk a városunk polgármesteréért.

Az ellenség haderőket vonultat fel, bizonyos embercsoportok ellen, pl. a pásztori kapuk ellen, Dániel angyallal beszélt, az angyal 21 nappal előbb már elindult a válasszal, de Perzsia fejedelme akadályozta, aki egy démoni fejedelemség volt.
A sötétség erői bizonyos földrajzi területeken vannak, szolgálatok a földrajzi területekre való összpontosítás által, /ami lehet helyben, vagy a világ bármely tájáról/ imahadjáratokkal jönnek össze, és nagy változás jön elő, az ima hatására azokon a területeken, ahol hadviselést folytatnak.
A szellemi harc első célja, hogy az emberek üdvösséget nyerjenek, az egyház épüljön, ha azt akarjuk, hogy a sötétség távozzon a világból, be kell hoznunk a fényt, imádkozzunk az erősségek felépülése ellen, és az emberek elméjében lévő sötétség ellen.
A szellemi hadviselés nemcsak azt jelenti, hogy ellene állunk az ördögnek, hanem szolgálunk az emberek felé, és betöltjük az Ő szükségeiket. Ha valaki közel van az éhenhaláshoz, és én táplálom őt, ételt adok neki, ez szellemi hadviselés! Miért? Mert ezzel megfordítom a munkáját annak, aki azért jött, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Amikor mi segítünk valakinek, szellemi hadviselést folytatunk, ez több annál, mint megdorgáljuk a démonokat.
3. kapu az offenzív támadó hadviselésben.
Hogyan kap belépést a földre az ördög, a bűnön keresztül, ha bizonyos területeken hosszú időn keresztül vétkeznek az emberek, akkor az ördög egyre erősebbé és erősebbé válik. erősségnek nevezzük ezt.
Az emberek amikor vétkeznek, egy bizonyos területen, az ellenségnek annál erősebbé válik a szorítása, ez egy kötés, az ördög szelleme, vannak olyan erősségek, amelyek szorongatnak, van a depressziónak, az erőszaknak is egy erőssége! A szexuális vagy bűnös kívánságoknak is vannak erősségei, a megosztásnak is vannak erői. Bármi mögött állhat egy erő erősség, amit az emberek az Igazságon kívül cselekszenek.
Vizsgáld meg azokat a dolgokat, amik túlsúlyban vannak, ezek erősségek, melyek hatalmat vesznek az embereken. Ez az ellenség erejéből származó dolog. Ez a te és én feladatom, hogy ezeket az erőket lerontsuk.
Konkrétan imádkozom, Atyám a Jézus nevében a mohóság és kapzsiság szelleme ellen megyek Jézus nevében! Ennek az ellenszere, adás, adakozás az ellenkező dolgokat teszem meg! Az egy életmód, ha valaminek az erejét érzékelem, akkor annak az ellenkezőjét teszem, pl, az elnyomás, a depresszió uralkodik, akkor elkezdünk örvendezni, és hálákat adni, és ez legyőzi az erőket.
A kapzsiság, mohóság, haszonlesés, ellen, amikor mi adunk, az megtöri az erőket. Az adakozás az egy szellemi hadviselési fegyver! Mindig hitben kell adni, tudva azt, hogy ezzel letörjük az erősségeket. Ez letöri azokat az erőket, amelyek felépültek!
Közbenjárói bűnbánat;
Jézus ma is közbenjár értünk.
Van egy közbenjáró bűnbánat, amit másokért teszünk, valaki helyett én nem tudok megtérni az Ő bűneiből, mert mindenki a saját bűneiért felelős, de van valami, amit meg tudok tenni közbenjárással. Az emberek az évek során vétkeztek a nemzetekben, a családokban, a gyülekezetekben, egy erősség jött az életükbe illetve azokra a területekre, ahol laknak, és emiatt az emberek halottak, és nem hallanak többé, Istentől és ez az erősség folytatódik az életükben. Néhányan ezt generációs átkoknak és megkötöttségeknek nevezik./átruházás/
Mit tehetek én, mint közbenjáró? A közbenjárói imában bűnbánatot tudok gyakorolni. Pl. mondhatom, ti férfiak bocsássatok meg nekünk, nőknek, …dolgokért, egy erősség, ami felépült a férfiak és nők között, azokat le tudjuk törni Ti sötétbőrűek, bocsássatok meg azokért a dolgokért, amit a fehérek tettek ellenetek.
Nehémiás azt mondta: Én és az elődeim vétkeztek, kérlek, bocsáss meg, így le tudjuk törni azokat az erősségeket, amelyek sok generáción keresztül felépültek, a családokba, nemzetekbe, a gyülekezetekbe, tudnunk kell mi az, és kötjük meg Jézus nevében.
Nehémiás 1/6.
„Oh, legyen figyelmetes a Te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a Te szolgáidnak könyörgését, mellyel én könyörgök most előtted nappal és éjjel Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást teszek az Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk ellened, én is az én atyámnak háza vétkeztünk”

Amikor valaki újjászületik, elfogadja a megváltás ajándékát, a Galata 3/13. szerint, Jézus megváltotta őt a törvény átkától, megszabadult a kötöttségtől. Szabaddá válik, Jézus által a sötétségből a világosságba megy.

4 kapu a BECSAPÁS ÉS A SÖTÉTSÉGNEK A KAPUJA
2Korintus 4/4
„Akikben e világ istene megvakította hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe”

E világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges Evangéliumát, ne lássák az ellenségnek újabb működését a társadalomban. Ha nem hiszed el az Ige Igazságát, akkor joga van az ellenségnek, hogy megvakítsa az elmédet. Mi ez a konkrét kapu?
Vallási rendszerek, gondolati minták, és tévedések. Az ellenség vallási nézeteket, megtévesztéseket, hozz elő, hogy az emberek elméjét sötétségben tartsa. Mit tehetünk ez ellen? Jézus nevében letörjük ezeket, és a sötétséget kiűzzük, a nemzetekből, mivel ők a sötétségben vannak, nem tudják meghallani Isten szavát, az Evangéliumot, nem látják, még akkor sem, ha prédikálod, akkor sem látják, mert ez egy természetfölötti sötétség.
Ha nem végzünk természetfölötti hadviselést, háborút, több millió ember nem látja és nem hallja meg sohasem az Evangéliumot, másik; hogy az Evangéliumot hirdetnünk kell, nem választhatjuk el a szellemi hadviselést az Evangelizációtól, azért tartunk szellemi hadviselést, hogy az emberek megtérjenek, és a gyülekezetben ki legyenek képezve.

KIRÁLYSÁG KULCSAI
Máté 16/19. „És néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön a mennyekben oldva lészen”

A kulcsok a hatalomról beszélnek, Jézusnál vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai. Isten Ádámnak adta a hatalmat, Ádám megosztotta azt az ellenséggel. Jézus Krisztus lefegyverezte a fejedelemségeket, és hatalmasságokat, megfosztotta az ördögöt a hatalomtól. Ő visszavette, a hatalmat, ami Ádámnak volt odaadva, így a világegyetemben egyensúlyba került az erő. Jézus feltámadt a halálból, nem ment egyenesen a mennybe, 11 tanítványát összehívta, és a gyülekezet elindítóinak azt mondta; Amiként engem küldött az Atya, akképpen küldelek titeket, Jézus, beszél hozzájuk, Ő úgy küld ki, ahogy kiküldte Őt az Atya. Rájuk lehelt, vegyetek Szent Szellemet. Jézus az Ige által küldte Őket, ti menjetek, és hirdessétek az Evangéliumot. Minden hatalom a mennyben és a földön Nékem adatott, mondta Jézus, és ti tegyetek tanítványokká minden népeket, és Én veletek leszek a világ végezetéig. És ti imádkozzatok, hogy eljöjjön Isten királysága, Isten országa.

János 20/21-23.
„Ismét monda azért nékik Jézus; Békesség néktek! Amiként engem küldött vala az Atya, én is akképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehele, és monda nékik: Vegyetek Szent Szellemet, azoknak; akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak: akiéit megtartjátok, megtartatnak.”

Ima
Atyám a Jézus Krisztus szent nevében imádkozunk, jöjjön el Isten országa, és az Ő királysága, és Isten akarata legyen meg a földön, üdvözüljön a föld népe, az Evangélium hirdetése által. Köszönjük a hatalmat, visszanyomjuk az ellenséget, és felszabadítjuk Isten Szent Szellemét a földön! Imádkozunk, hogy Isten világossága és kijelentése jöjjön el a földre. Jézus azt mondta, az Ő nevében ördögöket űzünk, ellenállunk az ördögnek, betegekre vetjük a kezeinket és azok meggyógyulnak. Isten erejét felszabadítjuk az országunkban, a népekben, a nemzetekben, a hatalmunkat gyakoroljuk, és erőnket növeljük 3 dolog által;

1. több idővel,
2. több egy akaraton lévő erővel,
3. több emberrel, önmagunk átadásával, böjtölés, és kitartás által
.
Köszönöm Uram, hogy hatalmat adtál, hogy a Te gyülekezeted, itt a földön a hatalmát gyakorolja, hogy az ellenség erősségeit letörje, a kapuk ellen megyünk, mutasd meg nekünk, hol vannak ezek a kapuk. Nem tudjuk befoltozni a hajónkat, a réseket, amíg nem tudjuk, hol vannak a lyukak, abban a győzelemben akarunk járni, élni, amely meg lett a Golgota keresztjén vásárolva. Segítségül hívunk Téged Uram, hogy bezárhassuk azokat az ajtókat,
Uram segíts nekünk, hogy imáinkkal a hadviselésre, vagy háborúra összpontosíthassunk, a Te kegyelmed és erőd által. Ámen

MEGVALLÁSOK A GYŐZELEMHEZ

Az Ige megvallásának két hatása van, egyrészt felszabadítja Isten számunkra az Ö angyalait, másrészt megóv minket a sátán és gonosz terveitől és támadásaitól. Az Ige megvallása építi a hitünket. A hit hallásból, a hallás Isten Igéjéből. /Róma 10/17/

Uram megalázzuk magunkat Előtted, és elismerjük, hogy a Te Igéd az Igazság, az Igéden állunk és azt szóljuk és a neved minden hatalmával, és dicsőségével, megállunk minden kihívásban, és elfogadjuk az áldásaidat, mely a mienk. Köszönöm, hogy Te vagy az út az Igazság és az élet!

Viszálykodásra:
Példabeszédek 11/29. „
„Aki megháborítja az ő házát, annak öröksége szél lesz” A szelet nem lehet megfogni, a szél elfúja az örökségünket. Az igaznak háza pedig megáll. Pb. 12/6.
A viszálykodás meglopja a családi, baráti egységet, ne kritizáljunk, ne lázadozzunk, ne gyűlölködjünk, ne elégedetlenkedjünk, se Istennel, sem emberekkel szemben, mi áldást akarunk örökölni, ne keressük a szálkát mások szemében, keressük először Isten országát, és az Ő Igazságát, és ezek mind megadatnak nekünk. /Máté 6/33/

Efézus 4/31. Minden keserűség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt”
Máté 7/24-27.
„Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze, mert a kősziklára építtetett. És valaki hallja éntőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette a házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása”

Bölcsesség által építtetik a ház, ha a házad homokra, és nézeteltérésre épül és nem az Igére, a szeretetre, akkor össze fog omlani! A bölcs asszony maga építi a házát, a bolond pedig önkezével rontja el azt. Pb.14/1.

Betegségekre;
Mennyei Atyám hozzád jövök, köszönöm, hogy Jézus Krisztus kifizette a váltságdíjat, minden betegségünket Jézus viselte, és fájdalmunkat Ő hordozta, magasztalunk Uram, és megkötjük a betegség átkát, az életünk felett, a szeretteim élete felett. Minden átok, mely ránehezedett az életünkre, megtört a Jézus nevében. Én vagyok a Szent Szellem temploma, az ördögnek nincs helye az életemben, sem hatalma, legyőzőm a gyengeséget, a betegséget, a bárány vére által és a bizonyságtételem beszéde által. Jel. 12/11.
Aki megbocsátja minden bűnünket, meggyógyítja minden betegségünket, aki megváltja életünket a pusztulástól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg, aki jóval elégíti meg a szánkat, ifjúságunkat megújítja, mint a sasét.
És lesz ama napon; eltávozik az ő terhe válladról és igája nyakadról, és megsemmisül az iga a kenet miatt. Ésaiás 10/27.
„Egészségessé teszlek téged, és begyógyítom a te sebeidet.” Jeremiás 30/17.
Isten a mi oltalmunk és erősségünk! Igen biztos segítség a nyomorúságban. Zsolt.46/2
Mert megmentetted életemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól és lábamat az eleséstől, Az Úr orcája előtt fogok járni az élőknek földjén, hittem, azért szóltam.” Zsolt 116/8-10.
„Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úrnak cselekedeteit” Zsolt. 118/17.

Szabadulás a gonosz, és negatív beszédek kárhoztatásából

Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz; ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.”Ésaiás 54/17.

Első lépés a fenti Igével kapcsolatban, nem Istent kell kérnünk, hogy az ellenünk beszélő nyelvet kárhoztassa, Isten hatalmat adott nekünk arra, hogy mi tegyük ezt meg, első szám egyes személyben! Az ok nélkül való átok visszaszáll, nem lehet elátkozni, amit Isten megálld!

Másodszor, megbocsátunk a személynek, akitől a gonosz származik, harmadszor kérjük Isten áldását arra a személyre így minden szellemi sötétségnek el kell menni, amit a kárhoztatás hozott ránk.
Krisztusban új teremtések vagyunk, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. 2Kor.5/17.

Jelenések 21/5.
..”Ímé, mindent újjá teszek. És monda nékem; Írd meg, mert e beszédek hűek és igazak”
Isten úgy fog cselekedni, ahogy megmondta az Igéjén keresztül.

Anyagi áldásra
Az Úr a pásztorom, nem szűkölködöm, Jézus szegénnyé lett, hogy az Ő szegénységén keresztül bővölködhessek. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködhessünk.
„Az én Istenem pedig betölti minden szükségemet az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban” Filippi 4/19.
Az Isten pedig hatalmas arra, hogy ránk árassza minden kegyemét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.2 korintus 9/10.

Isten a gondoskodás Istene, rontsd le azokat a gondolatokat, amelyek akadályozzák a hit életed növekedését, az áldást és a bővölködést az életedben. Foglyul ejtünk minden gondolatot, ami akadályozza a növekedést, a bővölködést és megvallom, soha többet nem megyek tönkre! Vetek, ezért aratok, és nem lankadok, mert az Úr megdorgálja érettem a kártevőket.
Isten áldása erősebb az életemben, mint a gonosz munkája, a tolvaj munkáját leállítom az életünkben, Isten az egeken száguld segítségünkre, és elűzi előlünk az ellenséget, és ezt mondja? Pusztítsd el!
Uram nyisd meg az egek csatornáit, és áraszd ránk az áldást bőségesen!
És Ő mondá nékik; Menjetek egyetek kövéret, és igyatok édeset, s küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készítetett, mert szent a nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. Neh.8/10.

AGGODALOM
Az aggodalom bűn Isten szemében, a leggyorsabban szabadulj meg tőle, ha aggodalomban vagy, bármi felől is, és a békességedet elveszted, az imáid hatástalanná válik, Isten csak a hittel teljes imát hallgatja meg, mert egy hit Istenünk van, Ő hit által teremtette a világot!

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Filippi 4/6-7.

A hitünknek nagy akadálya a félelem, a félelem szelleme leállítja a fejlődést, a bővölködést, a gyógyulást az emberek életében.
Az emberektől való félelem tőrt vet; de aki bízik az Úrban, oltalmat talál. Pb.29/25.
Ki vagy te, hogy halandó embertől félsz? A nagyobb az, aki bennem van, a gonoszt jóval győzőm le.

Semmi gonosz nem történhet sem velem, sem a családommal, nem közelíthet, semmilyen csapás hozzánk, mert Ő angyalainak parancsolt felőlünk, őrizzenek minden utunkon!
Jozsué 1/9. Avagy nem parancsoltam-é meg neked; légy bátor és erős, ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben jársz.
Isten nem a félelem szellemét adta, hanem erőnek, szeretetnek, józanságnak szellemét

2 Timótheus 1/7.
Jézus nevében engedelmeskedem Istennek és ellene állok a félelem szellemének, ezért el kell futnia tőlem” Jakab 4/7.

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ésaiás 41/10.

Köszönet Istennek az Ő csodálatos szaváért, az Igéért, köszönjük, hogy megismerhettük az Ő szavát, amely életeket, nemzeteket, embereket megváltoztatott. Imádkozzunk, hogy minden ember megismerje, és a szívébe felnövekedjen, ez a csodálatos romolhatatlan mag, mely sohasem avul meg, soha nem veszti el a hatását, életeket megváltoztató hatása van, mert egy olyan Isteni fajta életre nevel, mely győztessé teszi az ember.

Köszönet érte Istennek, és mindazoknak az embereknek, akik hajlandók és engedelmesek voltak, és leírták. Imádkozzunk, hogy ez a generáció is megismerje a 21-ik században, ennek a csodálatos könyvnek a kijelentéseit, és megcselekedjék Isten utasításait! Amen

Beküldte: | 2009. márc. 14. szombat - 18:59

Hozzászólások

0 hozzászólás

Feliratkozás Hírlevélre